שאל את הרב - תיקון חצות

שאלה:

אברך הלומד בהתמדה גדולה, האם חייב באמירת תיקון חצות?

24/07/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

אמירת תיקון חצות בישיבה על גבי הקרקע, מעלתה גדולה מאד, ויש בה קידוש השם ועילוי לשכינה, לאקמת שכינתא מעפרא. וכאן צריכים כולנו להחמיר ולהתקדש, ולא לזלזל ולא להקל בזה כלל ועיקר,
שהרי עיקר הגאולה תלוי בזה שבוכים על בית המקדש (ועי' בתיקו"ז דף כב. ובספר הברית סוף מאמר ט). ומפורש כן גם בשלחן ערוך (ס"ס תקפ), שמצוה להתענות בימי שני וחמישי על חרבן בית המקדש,
על התורה שנשרפה ועל חילול השם. ובעוונותינו הרבים, כעת אנחנו חלשים מאד ואין לנו כח להתענות, אולם לכל הפחות אמירת תיקון חצות היא חובה קדושה לכולנו. וזו סגולה גדולה להנצל מכל מיני צרות בעזרת ה' יתברך.
השכמת הבוקר
ב. עצות טובות לקום בבוקר בהשכמה לתפלה