שאל את הרב - קשה לי מאוד

שאלה:

מאז ימי החורף הקרים, קשה לי מאוד לקום בבוקר לתפלה, וגם כתוצאה מכך אני מאחר לעבודה, וזאת על אף שאני משתדל מאד לישון בשעה סבירה. אפשר לקבל בבקשה ממורנו הרב שליט"א עצות כיצד לקום בזריזות לתפלת שחרית?

24/07/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

ראשית, יש ללמוד את הנושא, ולהבין כמה גדולה היא מעלתו של המשכים בבוקר לתפלה, שזה ממש כמו קרבן המכפר על כל העוונות. וכן אמירת הקרבנות מלה במלה, הרי היא מכפרת על כל העוונות (תענית כז:). וכן מעלת אמירת פסוקי דזמרה, שהאומרה זוכה לגן עדן (שבת קיח:), וכן על זה הדרך.

וכתוב במסכת אבות (פ"ג מ"י), שינה של שחרית, חס ושלום מוציאה וכו', וזה מסוכן. ובנוסף לכך גם מאחֵר לעבודה, ועבירה גוררת עבירה. אלא יש לקום בהשכמה, ולכוין שזה קרבן לכבוד ה' יתברך, ובעצם זה יותר מקרבן למבינים! וכדאי לשטוף פנים וידים דוקא במים קרים, וזה כעין קרבן מהודר, ועושה רעש גדול בשמים. ומפורש בגמ' (ברכות טו.) כל הנפנה, נוטל ידיו, מניח תפלין, קורא קריאת שמע ומתפלל כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן, וכאילו טבל במקוה. ע"ש. והשל"ה הקדוש פסק כן למעשה.

ועוד עצה טובה מאד, שלא לאכול ארוחת ערב, שדבר זה הוא מיותר לגמרי. מספיק קופסת לֶבֶּן, או תפוח עץ וכיוצא בזה, ושלום על ישראל. פת שחרית מצוה, פת ערבית עבירה! וכאשר ישנים עם בטן ריקה, קמים בזמן מצוין. וחז"ל הקדושים אומרים (ב"מ קז:), שבפת שחרית יש כח לבטל שמונים ושלוש מחלות, ע"ש.

ג. השכמת הבוקר על ידי שמיעת שירים

שאלה: כתב הרמ"א (בסי' תקס), שיש אומרים שהאיסור בשמיעת כלי נגינה, הוא דוקא לבני מלכים העומדים ושוכבים בכלי שיר. ועל פי זה ראיתי שהגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זיע"א כתב להחמיר שלא לקום בבוקר עם מוזיקה (ספר שלהי דקייטא), האם יש חובה לנהוג כן?

תשובה: אין שום איסור, ואין זה עומק כוונתו של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זיע"א. ואדרבא, מי ששמיעת השירים בבוקר מסייעת לו בעבודת ה', ועל ידי כך הוא משכים לתפלה בזריזות, אשריו ואשרי חלקו.

והן אמת, שכתוב בספר היראה לרבינו יונה, שבהקיצו משנתו יזדעזע ויהיה נרתע ונחפר (פירוש מתבייש) מאימת הבורא, בזוכרו חסדו אשר עשה לו וכו', והחזיר לו נשמתו וכו', ע"ש. עם כל זאת, אין זה אומר שאסור לשמוע כל מיני נגינה, ואדרבא הנגינה העדינה והמתוקה תסייע לו לקום בשמחה, בבחינת "עין במר בוכה ולב שמח", ואשריו.

לבישת הבגדים

ד. החלפת בגדים בחדר הלבשה

שאלה: האם יכול אדם להתלבש בחדר הלבשה שבבית, מבלי לכסות את עצמו כשמחליף את בגדיו?

תשובה: אסור לעשות כן, ואין היתר בהלכה להיות בלי צניעות בחדר הלבשה. ורק כשאין ברירה כמו במקלחת וכיוצא בזה, מותר, אולם כשניתן לכסות את עצמו ולהחליף את בגדיו, חייב לעשות כן. ומפורש כן בהלכה (רמ"א או"ח סי' ב), אל יאמר: "הנני בחדרי חדרים, מי רואני?", כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, ע"ש. וחדר הלבשה היינו חדרי חדרים, וחייב לכסות את עצמו. ורבינו החפץ חיים זיע"א (משנ"ב בביאה"ל סי' ג ס"ב) מביא את הסמ"ק שפסק, צניעות מצוה מדאוריתא, ע"ש.

ה. מנהל בנק שעוד יהיה מנהל בית מדרש לאברכים…!