שאל את הרב - בדין כזית כדי אכילת פרס

שאלה:

לכבוד מו"ר הג"ר חיים רבי שליט"א
נסתפקתי במה שפסק מרן השו"ע (סי’ קנח ס"ב) שרק אם אוכל כביצה פת יברך על נט"י, האם צריך לאוכלה בכדי אכילת פרס. ומצאתי בזה ג’ שיטות:
א. הכה"ח [סי’ קנח סק"ט, בשם שו"ת שנות חיים (קלוגר, סי’ רלט) והביאו בפתחי עולם ומטעמי השולחן (אות ה)] כתב שצריך לאכול הכביצה כולה בכדי אכילת פרס. וכ"כ בתהלה לדוד (אורטנברג, סק"א). [כן משמעות דבריהם, אולם יש לדחוק ולבאר כוונתם שצריך לאכול כל כזית מהכביצה בכא"פ].
ב. בסידור לבעל השו"ע הגר"ז (סדר נטילת ידים ס"ס יז) כתב שצריך לאכול כל כזית מהכביצה בכא"פ בלי הפסק ביניהם, וכ"כ בקצות השולחן (ח"ב סי’ לו). וכ"כ בשבט הלוי (ח"ו סי’ ס אות ג) והוסיף שיש להקל לשער כא"פ ט’ דקות, וכ"כ בשם הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש ח"א פל"א אות טו). [וכ"כ מרן זצ"ל בהליכות עולם (ח"ב עמ’ קיג) לעניין קביעת סעודה על פת הבאה בכיסנין].
ג. בספר אהלי שם (או"ח ח"ב, סי’ קנח סק"ב) כתב שאם אכל את הכזית הראשונה בכא"פ, יכול לאכול את הכזית השניה אף בזמן ארוך, עי"ש טעמו, והוסיף שכן המנהג ויש כמה ספקות לסמוך על זה [והביא שכ"כ בשבט הלוי, אולם שם למסקנתו יש להקל רק לשער בכא"פ הארוך כנ"ל]. וכ"כ בשו"ת מענה לשון (חפוטא, ח"ה או"ח סי’ כ). וע"ע בספר שאו ידיכם קודש (סקי"ד).

ונראה להוכיח דלא כשיטה זו האחרונה, ממקור דברי השו"ע – הרוקח (מובא בב"י), שכתב שלמוציא מצה א"צ נטילה דאינו אוכל אלא כזית, ואם נכונים דבריהם הרי אוכל כזית נוספת לכורך וכן לאפיקומן.
ויש בזה נפק"מ גדולה בליל הסדר, למי שאינו מחמיר לאכול כביצה מצה לאפיקומן או למוציא מצה, האם יש להורות לו שלא יברך על נט"י? [וראיתי שעורר ע"כ בתשובות והנהגות ח"ה סי’ קלג אות ב].
יורנו מורנו, באכול לחמנו, אם ניטול ידינו ונברך לאלקינו.

14/03/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

שאלת חכם חצי תשובה. וחכם גדול תשובה שלימה.
למעשה נראה. אמצעי שלם. כל כזית בכדי אכילת פרס. וזה מצוין.
כזית ראשונה מחייבת בברכת המזון. אז כבר יש קשר לענין סעודה. וכזית נוספת זה גילוי לענין טומאת אוכלין. אז גם בכדי אכילת פרס נוספים לא נראה שיש בעיה.
ועיין יבי"א ח"ו סימן כז סק"ג. גם כוס ראשון פוטר כוס שני מברכת בורא פרי הגפן. ורואים שקריאת ההגדה זה לא הפסק. ע"ש.
ויש להוסיף שגם המוציא על כזית ראשון פוטר ברכת המוציא מהכזית השני. ורואים שלא צריך בכדי אכילת פרס את שניהם יחד. ועל כל פנים כל כזית בכדי אכילת פרס נראה שזה מצוין.