שאל את הרב - אתרוג ספק ערלה שנתערב עם כשרים

שאלה:

אתרוג שספק ערלה נתערבב עם אתרוגים כשרים. השאלה היא מה הדין של האתרוגים?

08/07/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

שאלה יפה. אם זה בחו"ל, קי"ל ספק ערלה מותר באכילה בחו"ל, כך התקבלה הלכה למשה מסיני. (עיין ספ"ג דערלה) ועל אחת כמה וכמה כשזה נתערב באחרים, ואם מותר באכילה אז כל שכן למצוה.
ועוד סברא, באתרוג הרי זה של מצוה, ויש מתירים לכתחילה בחו"ל. (עיין משנ"ב סימן תרמט ס"ק מה).
ואם זה היה בארץ הקודש, אז דין ערלה שבטל במאתיים, וגם שזה במנין זה בטל, ורק 7 דברים שבמנין לא בטלים. (עיין יור"ד סימן קי סעיף א).
ובנידון דידן שזה ספק ערלה ונתערב באתרוגים כשרים, אז יש כאן ספק ספקא, שמא זה לא ערלה, וכל אתרוג שמא זה לא האתרוג של הספק, והכל מותר לכתחילה. (עיין ש"ך יור"ד סימן קי ס"ק נה, והובא בכה"ח שם ס"ק קכח).
והיום שדין ערלה קל יותר גם בארץ ישראל כי יתכן שבטלה קדושת הארץ וכדין תרומות ומעשרות בזמן הזה מדרבנן, אז הוא הדין באתרוג ערלה. (עיין יבי"א ח"ו יור"ד סימן כד).
כך שלמעשה כל האתרוגים כשרים.