תקנון ההילולא וההגלרה תש"פ - 2020
Immerse in Vibrant Rhythms with Osu's Online Gameplay
Seamless Notetaking with the Online Notepad
Elevate Your Media with PotPlayer's Superior Playback
AnyDesk: Pioneering Remote Desktop Access Solutions
Craft Bootable USB Drives Swiftly with Rufus
TradingView: Your Comprehensive Market Analysis Tool
Optimize USB Drive Preparation with Rufus
Adventure Awaits in the Expansive World of PalWorld
Enhance Online Anonymity with Tor Browser
The Ultimate Tool for USB Formatting and Creation: Rufus
FL Studio MixMaster: Create Hits with the Pros
ToDesk Remote Suite: Your Everywhere Office, Instantly
AutoCAD Innovations: Engineering Your Tomorrow
Tekken 8 Battle Zone: The Fighter’s Playground
Autodesk Digital Lab: Design, Build, Revolutionize
AnyDesk Network Core: Work From Anywhere Without Limits
Notepad QuickSync: Never Lose a Thought Again
WeBull Precision: The Trader’s Edge in Real-Time
TradingView Circle: Where Traders Meet Technology
Tor Network Access: Private Browsing Reinvented
PotPlayer Elite: For the Ultimate Media Connoisseur
PotPlayer Interactive: Engage with Media Like Never Before
Osu! Beat Evolution: Compete on a Global Stage
Galaxy Swapper Toolkit: Customize Your Gaming Universe
Palworld: Explore a World of Imagination

תקנון הרגע הגורלי תש"פ - 2020

בס"ד

תקנון הגרלה הרגע הגורלי 7 תש"פ

שע"י מוסדות הרב רבי בע"מ (חל"צ)

 

מבוא:

הואיל  (1)         ומוסדות הרב רבי בע"מ (חל"צ) ח.פ. 513-979-575 (להלן: "המוסדות") מעוניינים בגיוס תרומות בין היתר על ידי גיוס התורמים לשם כך בהשתתפותם בהגרלה.

והואיל (2)         והמוסדות מעוניינים לעגן מראש ובכתב את זכויותיהם וחובותיהם כמו את זכויות וחובות המשתתפים בהגרלה על ידי תרומה המזכה בהשתתפות זו (להלן: "התורמים").

והואיל (3)         והמוסדות מעוניינים לעגן את כל החלטותיהם בנושא בתקנון כתוב וכדלהלן, ויהא זה התקנון המחייב ואין בלתו, כי אם בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המוסדות.

 

לפיכך נקבע תקנון ההגרלה שע"י המוסדות, כדלהלן:

התקנון:

 1. המוסדות יוצאים בהגרלה החל מיום ראשון י"ז בכסלו תש"פ (15/12/19) בשעה 8:00 ועד ליום ראשון כ"ז בשבט תש"פ (23/2/20) בשעה 23:00 (להלן: "תקופת הפרויקט").
 2. בגין תרומה בסך: 100 ₪ לחודש למשך שנה סה"כ: 1,200 ₪, יקבל התורם כרטיס הגרלה יחיד המזכה בהשתתפות בהגרלה על 1 רכב.
 3. כל תרומה של הוראת קבע של אחד מהסעיפים הנ"ל, בתקופת הפרויקט ולמשך 12 חודשים לפחות, תזכה את התורם בכרטיס הגרלה אחד.
 4. מעבר לכך, וברכישת יותר מכרטיס הגרלה אחד, יזכה התורם בכרטיסי מתנה נוספים לפי החישוב דלהלן:
  • ברכישת 2 כרטיסים, יקבל התורם כרטיס שלישי חינם.
  • ברכישת 5 כרטיסים, יקבל התורם 5 כרטיסים חינם.
  • ברכישת 10 כרטיסים, יקבל התורם 20 כרטיסים חינם.
  • ברכישת 20 כרטיסים, יקבל התורם 60 כרטיסים חינם.
 5. המוסדות מגרילים 1 רכב קטן, בהתאם להצעה אותה קיבלו במועד ההכרזה על ההגרלה.
 6. המרת הזכיה לכסף מזומן, תתאפשר אך ורק בסכום הנמוך מהסכום החייב במיסוי כחוק, ובעשרה תשלומים שווים!
 7. המוסדות רשאים לשנות את ההגרלה הזכיות ו/או כל פרט הקשור אליהם.
 8. ההגרלה היא בגדר זכות השתתפות בסכויי זכייה נמוכים יחסית, והתרומה הינה תרומה גמורה ללא כל קשר רציונלי לרמת הסיכוי בזכייה בפרס.
 9. המוסדות רשאים להפסיק את ההגרלה ללא הודעה מוקדמת.
 10. עם כל זה, ובכפוף להחלטת רו"ח החברה, יקבל התורם קבלת תשלום בלבד אם וכאשר יחוייב כן על פי החוק ולמיטב הבנת רו"ח החברה.
 11. בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי התקנון. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד. כלל זה פוטר את המוסדות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ו/או בלי ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.
 12. אך ורק תרומה שניתן יהיה לגבות אותה תהיה זכאית להשתתף בהגרלה.
 13. זוכה שלא ימסור את פרטיו ו/או במידה וימצאו חסרים תוך 14 יום מיום קיום ההגרלה, יחשב הדבר כויתור על הפרס.
 14. במידה והפרטים שמסר המשתתף אינם נכונים ו/או מדוייקים, יהיו רשאים המוסדות לפסול את הזוכה, ולבטל או לחדש את ההגרלה.
 15. הפרסים שיחולקו במסגרת ההגרלה הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם כן יחליטו כן המוסדות לגבי חלק מהזכיות.
 16. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוסדות, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס להגרלה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
 17. ההגרלה נסמכת בין היתר על תוכנות מחשב ופתקים, שיטות אשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. המוסדות אינם מתחייבים כי ההגרלה תקויים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך, לא כלפי שמיא ולא כלפי כל רשות או הכרעה אחרת.
 18. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בהגרלה הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בהגרלה, וכי בכל מקרה ההשתתפות בהגרלה לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 19. המוסדות, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או כל ליקוי אחר.
 20. המוסדות רשאים להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, את ההגרלה, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם במשרדי המוסדות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ההגרלה כאמור.
 21. ההשתתפות בהגרלה מהווה אישור מטעם המשתתף להכנסת שמו למאגר המוסדות. בעדכון פרטיו, מסכים המשתתף כי המוסדות יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שמסר המשתתף לצורך עדכון מבצעים כפי שיהיו בעתיד, מעת לעת.
 22. המוסדות שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שהם מוצאים לנכון.
 23. המוסדות רשאים שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בהגרלה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא אותו מעשה, וגם אם המעשה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של המוסדות.
 24. ההגרלה תיערך במעמד רבני המוסדות ובפיקוחם של עו"ד עמיאל קסטוריאנו או עו"ד אחר.
 25. כל היטלי המיסוי החוקיים יוטלו על הזוכה, ובמקרה של חיוב ניקוי מס במקור יקבל את הזכיה לאחר ניכוי.
 26. המוסדות רשאים לעכב לעקל ולמנוע ו/או להוריד מערך הפרס במידה והזוכה לא ירצה לשלם היטלי מס הקבועים בחוק.
 27. המוסדות מצהירים כי לא תינתן אפשרות לזוכה ו/או לתורם להזדכות בקבלה בגין תרומה עפ"י סעיף 46 לחוק מס הכנסה בגין רכישת כרטיסי ההגרלה.
 28. המוסדות משאירים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לעקל ו/או לתבוע בכל עת את הפרס מהזוכה, כול עוד שלא שילם את מלוא התמורה עבור הכרטיס ו/או ההתחייבות בגין רכישת כרטיס/י ההגרלה.
 29. המוסדות מודיעים ומצהירים כי במידה ויחולו חילוקי דעות בין התורם הזוכה לבין המוסדות, הדברים יובהרו בבית הוראה שע"י הרב חיים רבי שליט"א בלבד בנוכחות עו"ד ו/או רו"ח מטעם המוסדות.
 30. המוסדות מודיעים ומצהירים כי לא תיתן אפשרות לרכוש כרטיסי הגרלה לצעירים שטרם מלאו להם 18 שנה.
 31. מועד ההגרלות בהילולא הגדולה שתתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ח בשבט תש"פ, 23 בפבואר 2020 במרכז הקונגרסים "אווניו" רח' השרון 1, קריית שדה התעופה.