אודות הישיבה
Immerse in Vibrant Rhythms with Osu's Online Gameplay
Seamless Notetaking with the Online Notepad
Elevate Your Media with PotPlayer's Superior Playback
AnyDesk: Pioneering Remote Desktop Access Solutions
Craft Bootable USB Drives Swiftly with Rufus
TradingView: Your Comprehensive Market Analysis Tool
Optimize USB Drive Preparation with Rufus
Adventure Awaits in the Expansive World of PalWorld
Enhance Online Anonymity with Tor Browser
The Ultimate Tool for USB Formatting and Creation: Rufus
FL Studio MixMaster: Create Hits with the Pros
ToDesk Remote Suite: Your Everywhere Office, Instantly
AutoCAD Innovations: Engineering Your Tomorrow
Tekken 8 Battle Zone: The Fighter’s Playground
Autodesk Digital Lab: Design, Build, Revolutionize
AnyDesk Network Core: Work From Anywhere Without Limits
Notepad QuickSync: Never Lose a Thought Again
WeBull Precision: The Trader’s Edge in Real-Time
TradingView Circle: Where Traders Meet Technology
Tor Network Access: Private Browsing Reinvented
PotPlayer Elite: For the Ultimate Media Connoisseur
PotPlayer Interactive: Engage with Media Like Never Before
Osu! Beat Evolution: Compete on a Global Stage
Galaxy Swapper Toolkit: Customize Your Gaming Universe
Palworld: Explore a World of Imagination
איך הכל התחיל

הסיפור החל בצריף קטן השוכן בשכונת תל גיבורים בחולון, שכונה שהחלה את דרכה כשכונת פשע הידועה לשמצה ששמה הגיע למרחוק, שכונה שאי אפשר היה ללכת ברחובה מרוב פחד.

גגו הדולף הגשם של הצריף ששמש כבית מדרש וכבית כנסת על שם רבינו יוסף חיים זצוק"ל לא מנע מקובצת יהודים יראי ואוהבי השם להתקבץ בתוכו להתפלל וללמוד תורה אף בימי החורף הקרים במסירות נפש – חם ומואר היה בתוך הצריף מליבותיהם של המתפללים והלומדים ומאהבתם זה לזה

הצריף 1

מורנו הרב חיים רבי שליט"א גדל על ברכי התורה והיראה בישיבת השרון ברמת השרון שבהרצליה, אצל הרב יצחק יעקובוביץ שליט"א רבה הראשי של העיר הרצליה, והגאון הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל רבה של רמת השרון, מגידולי ישיבת פונוביז' המפורסמת.

וכן בישיבת אור התורה בבני ברק, אצל הגאונים הגדולים הר"ר ראובן פיין זצ"ל והר"ר זלמן רוטברג זצ"ל וכבוד ראש הישיבה הר"ר דוד מלינובסקי זצ"ל ואצל המשגיח הר"ר שלום צבי שפירא זצ"ל והרב שפירא למד אצל הר"ר אלחנן וסרמן הי"ד זצ"ל שהיה תלמידו של החפץ חיים הקדוש שהיה תלמיד הגר"א – וזכינו אנו הקטנים ליחוס בשושלת תלמידי הגר"א .

וכן זכה מורנו הרב שליט"א בהיותו צעיר להסתופף בצילם של גדולי ישראל הרב בן – צין אבא שאול זצוק"ל ומרן מלכא רבינו עובדיה יוסף זיע"א שאליו יש למורנו הרב שליט"א אהבה עמוקה והערכה עצומה, ומהם ינק תורה יראה ודרך בעבודת השם.

מורנו הרב חיים רבי שליט"א
הרב
הדרך אל העיר חולון

בהגיע מורנו הרב שליט"א לפרק האיש מקדש, נשא לאשה את הרבנית תליט"א מהעיר חולון. ובאשר למקום מגוריו לאחר החתונה, שאל את מרן רבינו זיע"א האם להמשיך לגור בירושלים עיר מגוריו או לנדוד לעיר חולון הריקה מתורה ומצוות ?

ותמיד מורנו הרב מספר מה שמרן זיע"א ענה לו, מרן זיע"א אמר: בירושלים יש ההרבה תלמידי חכמים, לך לעיר חולון והפרח את השממה. 

כשסיפר מורנו הרב לקרוביו וידידיו על החלטתו לגור בעיר חולון לאחר החתונה, נדו לו בראשם, באומרם איך תגדל בית של תורה בעירר הרחוקה כל כך מקיום תור ומצוות. והם אכן צדקו בדבריהם שחולון ריקה מתורה ומצוות. מורנו הרב מספר שהיה קשה למצוא מניין לתפילה בימי החול, ולא נדבר על שיעורי תורה, או מורה צדק לשאלות בהלכה שלא נמצא בכלל.

מור
מהפכה של תורה

 

מורנו הרב הגיע אלינו כמורה הוראה, וכבר היה טעון מטען גדול ומיוחד של יראת שמיים טהורה, בקיאות עצומה בהלכה ביחד עם דרך יחודית ועמוקה בעבודת השם. כל אלו השפיעו בחוזקה על כל המצויים בקרבתו ואלו התחזקו באמונה, באהבת השם, באהבת ישראל ובקיום תורה ומצוות. ודע שמורנו הרב האהוב, ענוותנותו ופשטותו מסתירות את גדלותו בתורה במידות ובצדקות – ואשרינו ומה טוב חלקינו שזכינו לכך.

בנוסף להלכה, מורינו הרב טורח רבות ללמדנו הנהגה והשקפה נכונה בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, וכן אהבת ישראל לכל יהודי, דבר המרבה מאוד את השלום בקהילתנו, בעם ישראל, ובין הקהילות והזרמים השונים, ועוד רבות.

מורנו הרב עמל רבות לקירוב כל יהודי כאב אוהב לבניו, ואלו מצאו את יהדותם בזכותו, ומהם הצטרפו רבים בשמחה לקהילה הקדושה, ותוך תקופה קצרה התמלא הצריף הקטן עד אפס מקום ביהודים שבאו להרוות את צמאונם בדבריו הנפלאים, ורק בדרך נס הכיל הצריף הקדוש הזה את הנכנסים אליו.

הפשע שהפך לשפע

הפשע בשכונה היה שם דבר, עד שהיה ידוע שביציאה לאירועים בערב אסור היה להשאיר בית ריק מחשש לגנבות. היה תורנות מי ישאר בבית במהלך האירוע כדי למנוע גניבה וונדליזם, אבל בזכות אור התוה שהאיר מורנו הרב שליט"א, החל הפשע להתפוגג לאט לאט, כשאת מקומו תופסת קדושה וטהרה שלום ורעות, ואותם פושעים לשעבר החלו לפקוד את ספסלי בית המדרש. וכאלה שנכנסו לישיבה חסרי כל צלם ודמות – לאחר כמה שנים יצאו כרבנים ומורי הוראה בישראל.

סח יהודי אחד ממתפללי בית הכנסת (בצריף), הנראה יהודי ירא שמיים ואומר: "אני פעם הייתי גנב כאן בשכונה …" ועוד כהנה משפחות רבות שבזכות התורה שמורנו הרב הביא לעיר מצאו את הדרך הנכונה בחיים וזוכים לעשות נחת רוח להשם. יעיד על כך סניף השיטור השכונתי שנסגר מחוסר פעילות.

עץ שתול על פלגי מים

כאמור, הצריף הדל והקטן היה קטן ולא ראוי למקום תורה אדיר זה שהתפתח בצעדי ענק. הכולל שהתחיל עם שלושה אברכים עמד על עשרות רבות 

IMG_6550
ברוך אומר ועושה

הרב שליט"א והגבאים החשובים עשו כנסי התרמה לקחו הלוואות משכנו אף את ממונם, טרחו רבות ימים ולילות והדירו שינה מעניהם כדי לאסוף כסף לכבוד השם בכדי להקים שלוש קומות מפוארות של תורה ויראת שמים.

מכאן צעדנו בדמעות של שמחה, כל הקהילה לבית כנסת זמני שאורגן במקלט שליד הצריף בזמן שהחלו עבודות הבניה ולשם העתקנו את בית הכנסת ובית המדרש עד להשלמת הבנין המפואר, מו"ר אף דאג שערבוב המלט לפני יציקת הבטון אף היה עם כוונה ויחוד בדיבור לשם בית מדרש ובית כנסת.

לא אחר היום וזכינו לראות פרי עמלם של הרב והגבאים החשובים, שלוש קומות מלאות בתורה ויראת שמיים, מספר הלומדים בישיבה הלך וגדל וכיום עומד מספרם על כמאתיים אברכים הלומדים תורה יום שלם כן ירבו, בנוסף לזה בעלי בתים באים לשיעורי משנה גמרא הלכה ומוסר הנערכים בישיבה, וכן הציבור הכללי הבאים להתפלל בבית הכנסת בישיבה זוכים גם כן לשמוע שיעור מוסר מאלף ממו"ר אחרי תפילת שחרית וכן בין תפילת מנחה לערבית בכל יום.   

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

כתוצאה מנהירת הציבור ההמונית, מהר מאוד הפך הצריף הקטן ששימש לתפילה ולימוד התורה לבילתי אפשרי, ומו"ר שאמונתו ובטחונו הגדולים בשם הם שם דבר וחלק בלתי נפרד מעבודת השם שלו, החליט שבמקום הצריף יבנה בניין של שלוש קומות לכבוד השם,