בית מדרש לתורה - עטרת חכמים | דף בית
Immerse in Vibrant Rhythms with Osu's Online Gameplay
Seamless Notetaking with the Online Notepad
Elevate Your Media with PotPlayer's Superior Playback
AnyDesk: Pioneering Remote Desktop Access Solutions
Craft Bootable USB Drives Swiftly with Rufus
TradingView: Your Comprehensive Market Analysis Tool
Optimize USB Drive Preparation with Rufus
Adventure Awaits in the Expansive World of PalWorld
Enhance Online Anonymity with Tor Browser
The Ultimate Tool for USB Formatting and Creation: Rufus
FL Studio MixMaster: Create Hits with the Pros
ToDesk Remote Suite: Your Everywhere Office, Instantly
AutoCAD Innovations: Engineering Your Tomorrow
Tekken 8 Battle Zone: The Fighter’s Playground
Autodesk Digital Lab: Design, Build, Revolutionize
AnyDesk Network Core: Work From Anywhere Without Limits
Notepad QuickSync: Never Lose a Thought Again
WeBull Precision: The Trader’s Edge in Real-Time
TradingView Circle: Where Traders Meet Technology
Tor Network Access: Private Browsing Reinvented
PotPlayer Elite: For the Ultimate Media Connoisseur
PotPlayer Interactive: Engage with Media Like Never Before
Osu! Beat Evolution: Compete on a Global Stage
Galaxy Swapper Toolkit: Customize Your Gaming Universe
Palworld: Explore a World of Imagination
Would CBD gummie help with Parkinson's Condition?full spectrum hemp gummies for sale by premium jane au
dhoze bonus code

עטרת חכמים

נוסד בעיר חולון בשנת התשמ"ב

נגן וידאו

בית המדרש שלנו

בית היוצר לגדולי ישראל

מוסדותיו של מורנו הרב חיים רבי שליט"א בארץ הקודש הם אחת מהפרדסים הגדולים היוצרים מדי יום פירות ופרי פירות למען שמו באהבה. גולת הכותרת של המוסדות, הוא בית המדרש לתורה "עטרת חכמים"בחולון, המונה כמאתיים (200!) אברכים כן ירבו, העמלים יום יום כל היום בעומקה של הלכה, ולומדים במסירות נפש מסביב לשעון.המיוחד בדרכו של מורנו הרב חיים רבי שליט"א, היא הכשרת האברכים לזיכוי הרבים תוך כדי לימודם בכולל, ועד להיותם גדולים בתורה וביראת שמיים טהורה, שאז מקימים הם היכלי תורה וקהילות משל עצמם תחת דגלו והכוונתו של הרב.לשם כך, הוציא גם מורנו הרב סדרת ספרי הנהגות, אשר התפשטו ברחבי הארץ והעולם, הכוללים בתוכם מעבר להלכה ומוסר, פרקי הנהגות לחיי היום יום, הנהגות המעניקות ליהודי המתחיל ולרבו המקרבו את האפשרות הברורה לדעת את אשר יעשה ביום יום באורחותיו כאיש ישראל עבדו של הקדוש ברוך הוא.

לימוד בעיון מעמיק, עד לדרך הפסיקה המקובלת מדורי דורותף והמונהגת על פי שיטתו של מרן מלכא רבינו עובדיה יוסף זיע"א השתלמות בהלכות מעשיות ויומיות בבקיאות מקיפה לימוד מעמיק של פרקי הדרכה בנושאים כללים כגון: שלום בית, חינוך הילדים, הנהגת הבית היהודי, וכדו', השתלמות וניסיון בקירוב רחוקים, מסירת שיעורי תורה לכל שכבות הציבור, והקמת מוסדות קהילות וארגונים לקירוב ישראל לאביהם שבשמיים

שימור והצלת עולם התורה בימי הקורונה

הבוגרים שלנו

תעשיה רוחנית של למעלה מארבעים שנה מנפיקה את גדולי ישראל העתידיים
שכבר היום חולשים על מאות אלפי בוגרים נשים וילדים ברחבי הארץ והעולם

הרבנים הגאונים שליט"א מבוגרי ישיבת עטרת חכמים מספרים

הרב חגי לוי

הרב חגי לוי

ראש בית המדרש עטרת ישועה בבת-ים מתלמידו הוותיקים של מורנו הרב שליט"א

אברהם 2

הרב אברהם ישראל

ראש בית המדרש ורב קהילת אוהל אברהם בבת-ים ומחבר סדרת הספרים ואין למו מכשול

הרב חיים יפה

הרב חיים יפה

ראש כולל "שובה ישראל" חולון מתלמידו הראשונים של מורנו הרב שליט"א

בית ה' לכו ונלכה

"איזוהי עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה" תפילה במחיצת מורנו הרב חיים רבי שליט"א, הינה דבקות בשלושת עמודי העולם, תורה עבודה וגמילות חסדים. דברי התורה וההנהגות הקדושות הנאמרים במהלך התפילה, והדוגמא האישית של התפילה המיוחדת של הרב שליט"א, משלימים פסיפס עבודת רוחני, ומהווים חיזוק יומי מתמיד בעבודת ה'!

תפילה

גם: ועוד...

המיוחד בדרכו של מורנו הרב חיים רבי שליט"א, היא הכשרת האברכים לזיכוי הרבים תוך כדי לימודם בכולל, ועד להיותם גדולים בתורה וביראת שמיים טהורה, שאז מקימים הם היכלי תורה וקהילות משל עצמם תחת דגלו והכוונתו של הרב. לשם כך, הוציא גם מורנו הרב סדרת ספרי הנהגות, אשר התפשטו ברחבי הארץ והעולם, הכוללים בתוכם מעבר להלכה ומוסר, פרקי הנהגות לחיי היום יום, הנהגות המעניקות ליהודי המתחיל ולרבו המקרבו את האפשרות הברורה לדעת את אשר יעשה ביום יום באורחותיו כאיש ישראל עבדו של הקדוש ברוך הוא.

מוסדות התורה והחסד "עטרת חכמים" בראשותו של הגאון הצדיק הרב חיים רבי שליט"א

20 שנה של עשייה ושליחות

למען התורה למען עם ישראל

עם הר"ש בעדני שליט"א
עם מרן הגר"ח שליט"א
עם הגר"ד קוק שליט"א
עם הגר"ד יוסף שליט"א
עם הגר"ר אלבז שליט"א
עם מרו הגר"י יוסף שליט"א

הילדים הם העתיד שלנו הם אלה שינהיגו את הדור הבא, החיזוק שלהם הוא בעצם החיזוק של הדור החדש.

התמונות מספרות בעד עצמן צפו בגלריות מפעילות הישיבה !

פעילות חסד ועזרה לנזקקים

הבניה בתמונות

ל"ג בעומר תשע"ט

מו"ר בביקור אצל הגר"ח קנייבסקי שליט"א

הישיבה

הרמת כוסית לשנת תשע"ט

הקבלת פני רבו פסח תשע"ח

פעילות ל"ג בעומר לילדים

ראש עיריית חולון בביקור בישיבה

הקפות שניות תשע"ט

קומזיץ אב תשע"ח

ההילולא תשע"ח

מסיבת פורים לילדים תשע"ט

מו"ר בהדלקנת נרות חנוכה

הושענא רבא תשע"ט

מופע לילדי ישראל אב תשע"ח

כנס בוגרים תשע"ח

ההילולא המרכזית אווניו תשע"ט

מסיבת חנוגה לילדים תשע"ט

הקבלת פני רבו סוכות תשע"ט

ערב הוקרה לנשות האברכים

מסיבת חנוכה לילדים תשע"ח

האחדות כנסים ואירועים

גם אם בהילולא הקודמת נבצר מכם להיות מהשותפים, אל דאגה! אתם יכולים לראותה באורך מלא בשידור חוזר. (כדי שתדעו מה לא שווה להפסיד בשנה הבאה …)

צפו בשידורים החוזרים

מידי שנה עורכים המוסדות הילולה מרכזית למרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, הבבא סאלי, וזקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצוק"ל. ההילולה מתקיימת במרכז הקונגרסים "אווניו" המפוארים, וזהו בעצם המפגש השנתי של כל השותפים בהחזקת התורה והחסד של המוסדות. יושבים סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, תזמורות מורחבת.. זמרים ופייטנים.. כולם חולקים כבוד לאברכי הכולל שבעבורם העולם עומד! ובראשם למורנו הרב שליט"א שעומד בראש המעצמה הגדולה! לכן, אם עוד לא זכיתם להשתתף השנה, בעזרת השם בשנה הבאה... ובינתיים: